Házirend

A BELÉPÉSRŐL


A Csabai Kolbászfesztivál (továbbiakban: Rendezvény) területén csak a regisztrált versenyző csapatok tagjai, a Csabai Rendezvényszervező Kft.-vel (továbbiakban: Szervező) szerződött vállalkozók és azok alvállalkozói, valamint ezek munkatársai, valamint a Rendezvény területére történő belépésre feljogosító jeggyel (továbbiakban: belépőjegy) rendelkezők tartózkodhatnak.

6 éven aluliaknak a belépés ingyenes!

A látogató a Rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és a Rendezvényre történő belépéssel jelen Házirendet elfogadja. A látogatót a belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja a Rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a Szervező jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időpontban (a nyitvatartási idő alatt) és feltételek mellett lehet.

A Fesztivál területére a gyúrócsapatok részére csapatonként maximum 1 l házi pálinka behozatala engedélyezett! További alkoholtartalmú és alkoholmentes italok behozatala nem megengedett! A biztonsági szolgálat beléptetéskor ellenőrzi a behozni kívánt eszközöket, felszereléseket, és a megtalált alkoholtartalmú, vagy alkoholmenetes italok behozatalát megakadályozza! Kérjük, ezen szabályok betartásával foglaljanak asztalt a későbbi félreértések elkerülése érdekében! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Jelen házirend a Rendezvény bejáratánál, a Szervező internetes oldalán a Rendezvényre való belépés előtt elérhető, megismerhető, továbbá a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínén az Információs pultnál is megtalálható.

Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt a Rendezvény egész területén mindvégig a csuklón kell viselni, melynek viselését a rendezők nemcsak a Rendezvény területéről történő ki- és belépéskor, hanem annak időtartama alatt is folyamatosan ellenőrzik.

A jegyek megvásárlásával a látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy fényképek készülhetnek róla, és a képek közlésre kerülhetnek.

A VIP Karszalag a Rendezvény VIP Gourmet Bistro elnevezésű területén történő tartózkodásra is jogosít. A VIP extra szolgáltatásokat tartalmaz, melyet csak a VIP karszalagos vendégek vehetnek igénybe.

A csuklóra felhelyezett belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült– átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.

6. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják.

14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a felelősséget.

A Rendezvény ideje alatt és területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk, de a becsületes megtalálók által leadott talált tárgyakat a biztonsági szolgálatnál a tulajdonosa beazonosítás után visszakapja.

A gyúróasztalok minden nap 18:00 óráig állnak a versenyzők rendelkezésére. 18:00 órakor a biztonsági szolgálat megkezdi az asztalok összegyűjtését az esti koncertek biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében.

A Rendezvény területén a biztonság érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.), asztalon táncolás. Ha ez mégis előfordulna, akkor a rendezők a rajongót figyelmeztetik, hogy amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell hagynia a Rendezvény területét!

A Rendezvény egész területére engedély, parkoló kártya nélkül járművel behajtani tilos!

ÁRUSOK


A zavartalanság és a későbbi sikeres együttműködés érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a Rendezvényen történő árusítási lehetőségekből.

Az árusok regisztrációs díja magában foglal részvételi helyenként 2 db 4 napos résztvevői belépőt és 1 db autóra érvényes 4 napos parkoló kártyát. A belépők és az autó kártyája elektronikus formában kerülnek megküldésre az árus résztvevő kapcsolattartói e-mail címére. Ezeket a dokumentumokat kinyomtatott formában a Résztvevő köteles a Rendezvényre magával hozni, felmutatni. Ezeket belépéskor a vonalkód leolvasása után karszalagra, valamint papír alapú parkoló kártyára cseréljük. A Résztvevő a parkoló kártyán köteles feltüntetni az autó rendszámát, valamint egy kapcsolattartói telefonszámot. Ezek hiányában a parkoló kártya érvénytelen. A belépésre és behajtásra feljogosító dokumentumokat kérjük megőrizni, azt a Szervezőknek nem áll módjában pótolni.

Az árusnak joga van az áruk beszállítását reggel 6-8-ig a Rendezvény nyitása előtt végrehajtani. Egyéb időpontban ez nem engedélyezett.

A melegkonyhás vendéglátók hűtőkocsival az előre megbeszélt és kijelölt helyen tartózkodhatnak, ahol energiavételezési lehetőség is van. A villamosenergia-fogyasztás díját a Szervező az almérő közös leolvasása után utólag számlázza ki, a rendezvény után kézhez kapott közműszolgáltató számlája alapján. A rezsiköltséget a részvételi díj nem tartalmazza.

A melegkonyhás vendéglátó kötelezi magát, hogy az általa összegyűjtött bő zsiradékban való sütéskor keletkezett elhasznált zsírt és növényi olajat (konyhai melléktermék és egyéb szennyeződéstől mentesen) a Szervező által megbízott BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt., mint Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A Vállalkozó a saját tulajdonát képező hordókat bocsát a melegkonyhás vendéglátók részére. A gyűjtőtartályok elszállítását a Vállalkozó végzi. Amennyiben a melegkonyhás vendéglátó által összegyűjtött elhasznált étolaj és zsiradék nem mentes vízszennyeződéstől, illetve egyéb szennyeződéstől, úgy a Vállalkozó jogosult a szennyezettség miatt keletkező többletköltségét a vendéglátóra terhelni, vendéglátó pedig köteles a költséget megtéríteni.

Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni, és azt a rendezvény ideje alatt nem módosítani.

Az áramot a Rendezvény üzemeltetője biztosítja. Az áramvezetési kábeleket, illetve az elektromos készülékeket az árus résztvevők a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően kifogástalan, bevizsgált állapotban saját maguk részére kell, hogy biztosítsák! Ezeket a Szervezők nem vizsgálják, tehát ellenőrzéskor az árus felel teljes mértékben a készülékekért.

A hibás berendezéssel okozott károkért a szerelők és a szervezők nem vállalnak felelősséget, azt köteles az Árus teljes egészében megtéríteni.

A hibás villamossági berendezéseket a résztvevő köteles az elektromos hálózatról azonnali hatállyal leválasztani, azt/azokat a további használat alól felfüggeszteni!

A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.

A melegkonyhás vendéglátósok kizárólag a Szervezők által megnevezett húsipari cégek által forgalmazott kolbászt, hurkát, cigánkát árusíthatnak. Ennek be nem tartása azonnali hatállyal szerződésbontást von maga után és a vendéglátós köteles a fesztivál helyszínének kártérítési igény nélküli azonnali elhagyására.

Vadon termő gombát a Rendezvényen csak akkor lehet árusítani, ha az árus maga is engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru gombaszakértői engedéllyel rendelkezik.

A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó törvény vagy rendelet szerint az árusok felelőssége.

Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán vagy alatta, illetve faházában helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.

Az árus a bérelt faház/installáció határoló falain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem tárolhat, helyezhet el.

Az árusító helyek esővédelmét /pl. ernyő/ az árus saját maga köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembevételével.

Tárolást, raktározást a Rendezvény üzemeltetője nem vállal.

Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.

Az árus köteles az általa végzett tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő hatósági (így különösen higiéniai, élelmiszer egészségügyi, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályokat ismerni, és tevékenysége során ezt maradéktalanul betartani.

Az árus köteles szavatolni, hogy a tevékenysége végzéséhez és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel, eszközökkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. Továbbá köteles szavatolni, hogy az általa foglalkoztatott dolgozók az ellátandó feladatokhoz szükséges képzettséggel, szakmai felkészültséggel és hatósági engedélyekkel szintén rendelkeznek.

Ezen Rendezvényi napok helyszíne megfelel a Népegészségügyi és az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiéniai garantálása, a szavatossági idők figyelése. Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a rendezvény szervezőjének és a szakhatóságok munkatársainak.

A Résztvevő vállalja, hogy a Rendezvényszervező által ellenértékért biztosított Kolbászfesztiválos Re poharakat és üveg boros poharakat használja. Műanyag eldobható pohár használata Tilos! Kivételt képeznek a pálinkás poharak. A poharak árairól és kezeléséről (mosás, visszaváltás) a Rendezvényszervező a Fesztivált megelőzően írásban tájékoztat.

Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, az árusítás lehetőségéből kizárásra kerül.

Az árusnak lehetősége van az árusító helyén biztonságosan, esőmentesen elpakolt áruját a vásár területén hagyni. A vásár bezárása után a Szervezők által felkért biztonsági szakemberek a Rendezvény területét őrzik, de az őrzés nem terjed ki a faházakon, installációkon belüli árura, vagyontárgyakra. Az őrzés ellenére történt esetleges károkért a Szervező kizárja a felelősséget.

TŰZVÉDELEM


A Rendezvény az előírásoknak megfelelően a Katasztrófavédelem helyi szerve által jóváhagyott biztonsági tervvel rendelkezik, melynek betartását a rendezvényen ellenőrzi.

A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL TŰZVÉDELMI TERVÉNEK MELLÉKLETE A KIÁLLÍTÓK, VENDÉGLÁTÓK ÜZEMELTETŐI, VERSENYEK RÉSZTVEVŐI, EGYÉB ÁRUSOK, BELÉPŐK ÉS LÁTOGATÓK TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ:

1./ A Rendezvény teljes területén nyílt láng használata TILOS! A dohányzás a sátorban tilos, szabadtéren a kijelölt helyeken engedélyezett. Nyílt láng használata csak a melegkonyhás vendéglátó standokban telepített főzőberendezések esetében engedélyezett.

2./ Az árusító faházakban/installációkban csak a Szervező által szerelt elektromos hálózat használható. A faház/installáció részére kiépített csatlakozó helyet csak a tervezett terhelésnek megfelelően szabad terhelni. (A melegkonyhás vendéglátó helyek elektromos sütő/főző berendezéseinek terhelés igényét előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel, illetve az elektromos hálózat kiépítőjével.) Előzetesen nem egyeztetett elektromos fogyasztók használata TILOS! Elektromos hősugárzók használata TILOS!

3./ A bérelt faház/installáció határoló falain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem szabad elhelyezni, tárolni.

4./ A közlekedési utakat, ajtókat, vészkijáratokat és kapukat leszűkíteni, eltorlaszolni TILOS! A Rendezvény területén lévő menekülési utakat és a tűzoltó- és mentőautók vonulási útját szabadon kell hagyni!

5./ Vendéglátó egységenként legalább 1-1 db, legalább 34/A, 183/B, C oltásteljesítményű 6 kg-os érvényes felülvizsgálattal rendelkező porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékeket után-világító, tűzoltó készüléket ábrázoló szabványos biztonsági jellel kell jelölni.

6./ A vendéglátó egységeknél használt PB gázüzemű főző/sütő berendezéseknél 1-1 db szabványos nyomáscsökkentővel felszerelt PB gázpalack, valamint vendéglátó egységenként 1-1 db tartalék PB palack tartható. A kiürült PB palackok cseréjére csak a kijelölt cseretelepen kerülhet sor. Gépkocsiban, egyéb helyeken további PB palack tárolása TILOS! A palackok cseréjét követően a szivárgásmentességet minden esetben ellenőrizni kell. A szivárgás ellenőrzéséhez nyílt lángot használni tilos!

7./ A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

8./ A főzőverseny területén 2 db 34/A, 183 B,C 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékeket a készenléti helyükről elvinni csak tűz esetén szabad. Azok jól láthatóságát, könnyű hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell. A főzőverseny során csak szabványos nyomáscsökkentővel ellátott PB palack használható. Szél feltámadása esetén a PB palackokat azonnal el kell zárni, és a palack védőkupakját fel kell csavarni. A főzőverseny befejezése után a kijelölt helyre össze kell gyűjteni és el kell szállítani.

9./A rendezvény területére robbanó és pirotechnikai anyagok behozatala, használata szigorúan TILOS!

10./A Rendezvény területén még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, felhasználni az alábbiakat: tűz- illetve robbanásveszélyes anyagokat, éghető folyadékokat (festék, hígító, benzin stb.), öngyulladásra hajlamos anyagokat, olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be.

11./Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni Tilos!

12./Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni Tilos!

TŰZ ESETÉN A TŰZVÉDELMI TERV ELŐÍRÁSAIT KELL BETARTANI:

 • Minden tűzesetet az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell telefonon a Tűzoltóság 105-ös központi telefonszámán vagy a 112-es általános segélyhívó telefonszámon, akár a saját mobilkészüléken is. Ezzel egy időben a Szervezőket és a biztonsági szolgálatot is értesíteni kell!
 • Meg kell kezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel!
 • Az elektromos berendezéseket le kell választani a hálózatról!
 • Szükség esetén a látogató közönség figyelmét fel kell hívni a veszélyre!

TŰZ JELZÉSEKOR AZ ALÁBBIAKAT KELL KÖZÖLNI A TŰZOLTÓSÁG ÜGYELETESÉVEL:

 • A tűz vagy káreset pontos címét
 • Mi ég, mit veszélyeztet a tűz
 • Milyen terjedelmű a tűz
 • Emberélet van-e veszélyben
 • A jelző személy neve, a jelzésre használt telefon telefonszáma.

Fenti tűzvédelmi előírásokat a Csabai Kolbászfesztivál kiállítói, résztvevői, árusai, versenyre jelentkezői, látogatói tudomásul veszik, azok betartása miatt személyes felelősséget vállalnak.

HÁZI KEDVENCEK


A Rendezvény területére háziállatot behozni Tilos!

KIHEZ LEHET FORDULNI?


A Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni. Kérjük, hogy a talált tárgyakat az információs pultnál vagy a biztonsági szolgálatnál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanezeken a helyeken lehet keresni.

Az információs pult a rendezvény ideje alatt a főbejárat melletti információs faházban található.

EGYÉB


A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

 • Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról video- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
 • A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
 • A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!
 • Hogy a műanyag poharak ne a szemetesben kössenek ki, a Rendezvény területén a vendéglátó egységekben az ital kiszolgálása Kolbászfesztiválos Re-poharakban és üveg boros poharakban történik. A poharakat mindenki az első italvásárlás mellé kapja 950.-Ft összegért, amit aztán a fesztivál alatt mindenhova magával vihet, új italát pedig már egy cserepohárba kapja. Aki nem akarja végig cipelni poharát, az a PohárPonton egy eco-zsetonra válthatja, ezt pedig új pohárra cserélheti. A poharak egyszeri 950.-Ft-ba kerülnek. A használt poharat a vendéglátó helyeken, valamint a PohárPonton kérésre tisztára cserélik. Ha a fesztiválozó a poharat nem kívánja magánál tartani, azt a PohárPonton leadhatja, cserébe egy eco-zsetont kap, melyet bármikor újra tiszta pohárra cserélhet. A poharakat a fesztiválozás végeztével ajándékba hazaviheti, annak pénzre történő visszaváltására nincs lehetőség.
  Eldobható műanyag pohár használata tilos! Kivételt képeznek a pálinkás poharak. A poharak áráról és kezeléséről a PohárPonton tájékozódhat.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy kábító - és bódító szer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a Rendezvények területén is tilos!
 • A rendezvényen mindenki számára lehetőséget biztosítunk a környezettudatos magatartásra: hulladékaikat jól látható szemetesekben helyezhetik el. A rendezvényen szelektív hulladékgyűjtésre is van lehetőség.
 • A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
 • A Rendezvényen elhagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.
 • Illemhelyet az árusok és a látogatók is térítésmentesen használhatják.
 • A rendezvény területén tartózkodó emberek egymás testi épségét nem veszélyeztethetik.
 • Dohányozni kizárólag a Szervező által erre kijelölt helyeken lehet.
 • Az esetlegesen okozott károkért, illetve a verekedők és rendbontókkal szemben a rendezvényszervezők kártérítési igénnyel léphetnek fel.
 • A rendezvény területén mindenki köteles betartani a rá vonatkozó tűzvédelmi és egyéb jogszabályokban foglaltakat!

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást kívánunk!

Csabai Rendezvényszervező Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Békéscsaba, 2024. május 21.


Vissza